Gökçeada feribotu kaç para? Gökçeada'ya nasıl gidilir? Gökçeada kaç saat sürüyor?

Gökçeada feribotu kaç para? Gökçeada'ya nasıl gidilir? Gökçeada kaç saat sürüyor? Gökçeada'ya erişim yalnızca deniz yoluyla sağlanır. Araba Vapurları kullanabileceğiniz bu yolculuğun maliyeti ve zamanına dair ayrıntılar haberimizde. Çanakkale’de yer alan Gökçeada’ya erişimde havayolunu seçen yolcular için en yakın havalimanı Çanakkale Havalimanı’dır. Havalimanının adaya uzaklığı ortalama 64 kilometre’dir. Gökçeada’ya özel taşıt ile erişimde yolculara vasıtalarının ya da telefonlarının navigasyonunu kullanmaları önerilmektedir.

Gökçeada feribotu kaç para? Gökçeada'ya nasıl gidilir? Gökçeada kaç saat sürüyor?
06 Ocak 2021 - 11:55 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 - 12:04
Ekonomiajansi / Gökçeada feribotu kaç para? Gökçeada'ya nasıl gidilir? Gökçeada kaç saat sürüyor?  Gökçeada, Türkiye'nin en nezih tatil yörelerinden biri olmasının yanında büyükşehirlere yakınlığı sebebiyle de çok seçilen bir yerdir. İstanbul'dan Gökçeada'ya tatile gitmek isteyenler ise Gökçeada'ya giden araba vapurular hakkında araştırma yapıyor. Peki, Gökçeada araba vapurunu ne kadar? Gök­çea­da ta­rih bo­yun­ca, Avrupa-As­ya ara­sı köp­rü gö­re­vi­ gö­re­rek de­vam­lı el de­ğiş­ti­ren bir ge­çit mer­ke­zi ol­muş. Ada­nın is­kan ta­ri­hi­nin ne ka­dar es­ki­ye git­ti­ği­ne da­ir ke­sin bil­gi­ler bu­lun­mu­yor.
GÖKÇEADA'YA NASIL GİDİLİR?

Çanakkale’ye bağlı bir ile olan Gökçeada, Ege Denizi’nin kuzeyinde ve Saros Körfezi’nin girişinde yer almaktadır. Türkiye’nin en batı kısmı olan isme, güneşin en son battığı yerdir. Çanakkale kent merkezine ortalama 45 kilometre uzaklıktadır. Gökçeada’ya değişik kentlerden erişim sağlayacak yolcular için havayolu, karayolu ve denizyolu ile erişim imkânları bulunmaktadır.

Gökçeada’ya Havayolu ile Erişim

Çanakkale’de yer alan Gökçeada’ya erişimde havayolunu seçen yolcular için en yakın havalimanı Çanakkale Havalimanı’dır. Havalimanının adaya uzaklığı ortalama 64 kilometre’dir.

Bulunduğunuz kentten Çanakkale Havalimanı’na geldikten sonra adaya erişim için öncelikle otobüsler veya HAVA ALANLARI VE YER HİZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile otogara geçmeniz gerekmektedir. Otogarda bulunan kent içi otobüslerini kullanarak Gökçeada’ya erişim sağlanmaktadır.

Gökçeada’ya Özel Taşıt ile Erişim

Gökçeada’ya özel taşıt ile erişimde yolculara vasıtalarının ya da telefonlarının navigasyonunu kullanmaları önerilmektedir. İstanbul’dan gelecek olan konukların TEM otobanı üzerinden erişim sağlamaları önerilmektedir. İstanbul – Gökçeada arası mesafe ortalama 348 kilometre olup, bu yolculuk takribî olarak 5 saat devam ettir.

Gökçeada’ya yolculuk sırasında Tekirdağ, Keşan, Gelibolu, Eceabat yolları üzerinden tabelaları takip ederek Kabatepe Limanı’na erişmekte ve buradan araba vapuruyla adaya geçilebilmektedir.

İzmir, Ankara, Eskişehir ve Bursa üzerinden gelecek olan yolcularınsa Çanakkale Boğazı’nı geçmeleri gerekmektedir. Çanakkale Boğazı’nı geçmek için değişik seçenekler bulunmaktadır. Gelibolu üzerinden 20 dakikada Lapseki’ye, Eceabat üzerinden 15 dakikada Çanakkale’ye geçebilirsiniz. Son olarak Kilitbahir üzerinden yalnızca 7 dakikada Çanakkale’ye erişilmektedir.

GÖKÇEADA FERİBOTU KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Gestaş'ın 2008 senesinde aldığı ro-ro tipi yeni otomobilli araba vapuru ve deniz otobüsü sayesinde Gökçeada'ya erişim daha öncekine oranla artık çok daha süratli yapılıyor. Taşıtla gelenler adaya yalnızca otomobilli araba vapurularla erişebilirler. Yolculuk 1 saat 15 dakika sürüyor.

Gökçeada’ya kumpaslı olarak araba vapuru seferleri ve deniz otobüsü seferleri tertip edilmektedir. Kabatepe Limanı, Çanakkale ve Eceabat üzerinden tertip edilen değişik seferlerle adaya deniz yolu erişimi sağlanmaktadır. Özellikle Gökçeada - Kabatepe arasında gidiş dönüş olmak üzere günde 3 sefer tertip edilmektedir.

Araba Vapuru bilet fiyatları yolcular için 6 TL olup, taşıt için değişiklik göstermektedir. 6 saat içerisinde yine Kabatepe’den Gökçeada’ya bilet almak istediğiniz zaman 2.50 TL farkı ödemeniz yeterlidir.
Gökçeada Tarihi

Gök­çea­da ta­rih bo­yun­ca, Avrupa-As­ya ara­sı köp­rü gö­re­vi­ gö­re­rek de­vam­lı el de­ğiş­ti­ren bir ge­çit mer­ke­zi ol­muş. Ada­nın is­kan ta­ri­hi­nin ne ka­dar es­ki­ye git­ti­ği­ne da­ir ke­sin bil­gi­ler bu­lun­mu­yor. Ama ilk yer­le­şen­le­rin Pe­lasg’lar ol­du­ğu ka­bul edi­li­yor. Pe­lasg’lar­dan son­ra kı­sa sü­re­li ola­rak Pers­ler’in ege­men­li­ği­ne gir­iyor. Ati­na­lı­lar ile Pers­ler ara­sın­da MÖ.448’de ya­pı­lan ba­rış ne­ti­ce­sin­de Ati­na’ya bağ­lanıyor.

M.Ö.215-168 yıl­la­rı ara­sın­da Ati­na­lı­lar ile Ro­ma­lı­lar ara­sın­da 47 yıl sü­ren Ma­ke­don­ya Sa­vaş­la­rı so­nun­da, Ro­ma İm­pa­ra­tor­lu­ğu’nun eli­ne geç­iyor ada. Ro­ma’nın iki­ye ay­rıl­ma­sın­dan son­ra Do­ğu Ro­ma’nın(Bi­zans) pa­yı­na dü­şüyor. Bi­zans ege­men­li­ğin­de ge­çen uzun bir dö­nem­de dö­nü­şüm­lü ola­rak Ve­ne­dik ve Ce­ne­viz­li­le­rin de ha­ki­mi­ye­ti­ne gir­iyor.

Bi­zans’ın 1204’de La­tin­ler ta­ra­fın­dan is­ti­lâ­sı sı­ra­sın­da Ce­ne­viz­li­le­rin eli­ne ge­çe­rek Ge­li­bo­lu Dü­ka­lı­ğı­’na bağ­lan­ıyor. Bi­zans İm­pa­ra­tor­lu­ğu’nun son yıl­la­rın­da Ce­ne­viz­li Got­ti­lu­si­a Ai­le­si, Ege’de­ki di­ğer ada­lar­da yap­tığı gi­bi bu­ra­da da ege­men­lik kur­uyor.

1262 yı­lın­da Mic­ha­el Pa­la­eo­lo­gos İm­pa­ra­tor­lu­ğu ta­ra­fın­dan iş­gal edi­le­rek, 15. yüz­yı­lın or­ta­la­rı­na ka­dar on­lar ta­ra­fın­dan yö­ne­til­iyor.

1453 yı­lın­da İs­tan­bul’un Os­man­lı­ İmparatorluğu ta­ra­fın­dan fet­he­dil­me­si ile Gök­çea­da’da­ki Bi­zans güç­le­ri ada­yı ter­ke­de­rek ken­di ka­de­riy­le baş­ba­şa bı­rakıyorlar. Bu­nun üze­ri­ne Gök­çe­ada­lı de­le­ge­ler Fa­tih Sul­tan Meh­met ile gö­rüş­mek üze­re İs­tan­bul’a giderek ada­nın Os­man­lı ha­ki­mi­ye­tinde es­ki dü­ze­ni­ni sürdürmesini sağlıyorlar.

1455’de Os­man­lı top­rak­la­rı­na ka­tı­lan ada, Os­man­lı­ ile Ve­ne­dik­ ara­sın­da ge­çen sa­vaş­lar­la dö­nem dö­nem el de­ğiş­tiriyor. Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­man za­ma­nın­da ada va­kıf ilan ediliyor. Bu sayede mal varlığı korunan ve arttırılan Gökçeada, Osmanlı hakimiyeti altında 20.yy’a kadar refah içinde yaşıyor. 1800’lü yıl­la­rın ba­şın­da bir­çok Ege ada­sı, Yu­na­nis­tan’a bı­ra­kıl­ma­sı­na rağ­men Gök­çea­da Os­man­lı’da kalıyor.

1912 ta­rih­li 1. Bal­kan Sa­va­şı sı­ra­sın­da Yu­na­nis­tan Gök­çe­aa­da’ya giriyor. 1913 tarihli Ati­na Ant­laş­ma­sı ile Gök­çea­da ve Boz­caa­da dı­şın­da­ki tüm Ege Ada­la­rı Yu­na­nis­tan’a ve­riliyor. Ama bu ara­da baş­la­yan Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı se­be­biy­le Yu­nan­lı­lar ada­da ka­la­rak, An­zak, İn­gi­liz ve Fran­sız güç­le­ri­nin ada­yı de­niz ve ha­va üs­sü ola­rak kul­lan­ma­la­rı­nı sağ­lıyor. 

Gök­çea­da, Lo­zan Ba­rış Ant­laş­ma­sı so­nu­cun­da  22 Ey­lül 1923 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti top­rak­la­rı­na ka­tıl­ıyor. Bu ta­rih her se­ne Gök­çea­da’nın kur­tu­luş gü­nü ola­rak kut­la­nı­yor.

Tarihi Eserler

Gök­çea­da’dan es­ki çağ­lar­dan be­ri çe­şit­li kül­tür­le­rin ge­lip geç­ti­ği bi­li­ni­yor. Ama on­lar­dan ge­ri­ye ka­lan­la­rın ço­ğu yok olmuş ya da top­rak al­tın­da gün ışı­ğı­na çık­ma­yı bek­li­yor.

Adada ilk arkeolojik ka­zı ça­lış­ma­sı Ye­ni Ba­dem­li Hö­yü­ğü’n­de 1996-1997 yıl­la­rın­da ya­pıl­mış.  Burada tarih öncesi dönemlerden kalma, zamanında deniz kıyısında olan bir yerleşimin kalıntıları ortaya çıkarılmış. Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Ar­ke­olo­ji Bö­lü­mü öğ­ren­ci­le­ri ve ada­lı va­tan­daş­la­rın ça­lış­ma­la­rı ile M.Ö. 3000 yıl­la­rı­na ait sur, ev te­mel­le­ri, er­ken tunç ça­ğı­na ait se­ra­mik­ler, ağır­şak­lar, taş bal­ta, si­lex ok ucu, per­dah, ez­gi taş­la­rı, yon­ga par­ça­la­rı bu­lun­muş. Bu tarihi kalıntılar, Ça­nak­ka­le Ar­ke­olo­ji Mü­ze­si’nde sergileniyor.

Ada­nın bi­li­nen en es­ki yer­le­şim ye­rlerinden olan Ka­le­köy’de Hel­len ön­ce­si dö­nem­le­re ait ol­du­ğu dü­şü­nü­len, Bizans ve Ceneviz zamanında ona­rıl­mış ve ye­ni­le­ri ek­len­miş ka­le sur­la­rının kalıntıları bu­lu­nu­yor.  M.Ö. 5.yy’da Ati­na­lı­lar ta­ra­fın­dan, bu sur­la­rın et­ra­fı­na Yu­nan kent dev­let­le­ri­ne ben­zer bir ak­ro­pol ku­rul­du­ğu bi­li­ni­yor.  Kale surlarında ve bazı evlerin duvarlarında akropolden kalma taşların kullanıldığı görülüyor. Kö­yün et­ra­fın­da an­tik ya­zıt­la­ra, mer­mer mi­ma­ri ka­lın­tı­la­ra ve hey­kel par­ça­la­rı­na da rast­la­nı­yor.

Adanın ayakta kalmış diğer tarihi kalıntıları, Dereköy yakınındaki Paleokastro Kulesi ve Yuvalı Plajı’ndaki Pirgos Kulesi. Gökçeada, yaklaşık 500 sene Osmanlı hakimiyetinde olmasına rağmen Osmanlı’dan kalma sadece 1 cami, 4 çamaşırhane ve 1 çeşme bulunuyor. 1800’lü yıllarda yapılan bu eserlerin hepsi ada merkezinde yer alıyor.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x